Zásady ochrany soukromí

Zásady ochrany soukromí

Obecné zásady

Společnost ZnanyLekarz sp. z o.o., coby provozovatel portálu Znamylekar.cz, působící také jako správce údajů, klade velký důraz na soukromí uživatelů portálu. V rámci jmenované společnosti pečujeme o nám poskytnuté údaje a zajišťujeme jejich bezpečí. Údaje jsou speciálně chráněny a zabezpečeny před neoprávněným přístupem. Zásady ochrany osobních údajů na našich webových stránkách jsou veřejně dostupné.

Naše webové stránky jsou přístupné veřejnosti. Jednou z hlavních funkcí portálu Znamylekar.cz je umožnit uživateli publikovat a šířit informace a názory na zdravotní péči poskytovanou specialisty a institucemi, což znamená, že údaje o specialistech a dotyčných institucích jsou veřejně dostupné prostřednictvím internetu a mohou být indexovány pomocí vyhledávačů.

Jak jsou interní údaje generovány a zpracovávány

Údaje a informace (jako jsou IP adresy) obsažené v systémových protokolech generovaných internetovými připojovacími protokoly a zpracovávané naším portálem jsou použity pro technickou správu našich serverů. IP adresy se také využívají pro tvorbu obecných demografických statistických profilů; např. profilů regionů, ze kterých byla připojení zahájena. Znamylekar.cz používá cookies pro uzpůsobení našeho obsahu a služeb jednotlivým požadavkům a potřebám uživatelů. V řadě případů je identifikace uživatele a jeho/jejího personalizovaného přístupu do našeho systému umožněna cookies. Avšak ve většině případů je během jedné návštěvy vyžadována nejméně jednorázová autorizace uživatele, založená na jeho/jejím hesle. Znamylekar.cz zpracovává údaje prostřednictvím cookies, přičemž je nezbytné, aby návštěvník webové stránky vyjádřil s takovým zpracováním ještě před uložením cookies v jeho počítači svůj souhlas. Neudělení souhlasu nezabrání uživateli využívat našich služeb, ale může v některých případech zapříčinit určitá omezení. Cookies také používáme pro sběr a sestavování statistických údajů o použití našich webových stránek uživateli.

Jaké údaje jsou potřeba pro registraci na našich webových stránkách?

V registračním formuláři vyžadujeme následující informace: emailovou adresu (bude použita pro přihlášení do našeho systému); křestní jméno, případně jména, pokud je jich více; příjmení; rok narození; pohlaví; a PSČ; kraj/okres a město/obec vašeho bydliště. Také budete muset zadat své heslo a přezdívku, která bude používána na našich webových stránkách. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je po každém specialistovi požadováno poskytnutí jeho identifikačního čísla a číslo jeho/její profesionální licence. Specialisté, kteří nabízejí neregulované služby zdravotní péče, u nichž není formálně vyžadováno vlastnictví profesionální licence, musí připojit naskenované kopie následujících dokumentů: osvědčení prokazující příslušnou odbornou kvalifikaci a průkaz totožnosti (občanský průkaz). Uvedené identifikační údaje a dokumenty budou použity výhradně za účelem potvrzení profesních oprávnění a kvalifikace specialisty.

Jaké uživatelské údaje jsou sdělovány veřejnosti?

Jediným uživatelským údajem sdělovaným veřejnosti je přezdívka, kterou si uživatel zvolil během registrace, a která se používá jako uživatelův podpis jím publikovaných názorů.

Jaké údaje jsou zveřejněny v profilu specialisty?

Profil specialisty zobrazuje veškeré informace uvedené specialistou během jeho registrace, s výjimkou data narození, e-mailové adresy (login), hesla, identifikačního čísla, čísla profesionální licence a aktivačního kódu účtu. Profil také zobrazuje údaje, jejichž uvedení si specialista může zvolit, zejména kontaktní údaje a časové úseky, kdy specialista přijímá pacienty. Seznam názorů a průměrné skóre se v profilu zobrazují také.

Jaké údaje jsou vyžadovány pro sjednání návštěvy u specialisty?

Pro rezervaci návštěvy u specialisty pomocí objednávacího kalendáře musíte uvést vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu a v některých případech vaše rodné číslo). Tato data jsou nahrána do systému spravovaného specialistou a mohou být dostupná ke zhlédnutí pomocným personálem specialisty nebo instituce. Poznámka: Do pole "Informace pro specialistu" je zakázáno vkládat podrobnosti o vašem zdravotním stavu. Pole je určeno pouze pro zprostředkování technických údajů týkajících se rezervace schůzky.

Osobní údaje

Správcem osobních údajů přidaných uživateli nebo specialisty je společnost ZnanyLekarz sp. z o.o, se sídlem ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa [Varšava], Polsko, identifikační číslo: 142276657. Správce údajů zpracovává osobní údaje způsobem, který je za všech okolností a ve všech ohledech shodný s platnými právními předpisy a se zásadami ochrany soukromých údajů, zejména s řádnou ochranou osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány správcem údajů výhradně v rozsahu nezbytném k účelu definování, řádného zajištění, změny, zrušení nebo ukončení služby poskytované elektronickými prostředky. Se souhlasem specialisty může správce údajů zpracovávat jeho osobní údaje v širším rozsahu, než jaký je požadován od specialisty během registrace. Osobní údaje poskytnuté uživatelem nebo specialistou jsou zpracovány pro účely související s používáním a poskytováním služeb nabízených na našich webových stránkách. Se souhlasem uživatele nebo specialisty může správce údajů zpracovávat jeho osobní údaje pro statistické a marketingové účely.

Jaký obsah poskytnutý uživateli a specialisty je veřejně viditelný?

Názory a informace uvedené na profilech specialistů a institucí jsou veřejně viditelné.

Uchovávání údajů a jejich ochrana

Osobní údaje uživatelů jsou uloženy v databázi zajištěné technickými a organizačními prostředky k jejich ochraně v souladu se zákony na ochranu osobních údajů a platnými předpisy zejména pak zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů. Výše uvedená databáze je přístupná pouze zaměstnancům zvláště zplnomocněným k tomuto účelu správcem údajů.

Jak mohou být osobní údaje revidovány, ověřeny, upraveny nebo odstraněny, a jaká jsou omezení na ně vztažená?

Uživatel nebo specialista si mohou své osobní údaje kdykoliv prohlížet, kontrolovat, aktualizovat nebo odstraňovat. V souladu s ustanovením § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může (a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, (b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona. Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u správce nebo u zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně. Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce (tj. každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny) o výše uvedené žádosti subjektu údajů a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.

V rozsahu povoleném nebo vyžadovaném zákonem může být část osobních údajů uživatele nebo specialisty námi sdělena třetím stranám. A to pro účely, jako je například ochrana zákonem chráněných zájmů takovéto strany (např. autorských práv, dobrého jména nebo jiné), s výhradou, že zveřejnění může proběhnout pouze na základě písemné žádosti, přičemž žádající strana prokazuje, že byly porušeny její právem chráněné zájmy, a poskytuje důkaz, který propůjčuje důvěryhodnost tvrzením této strany. Dále mohou být osobní údaje zpřístupněny třetí straně na základě dohody se ZnanyLekarz sp. z o.o., na žádost či se souhlasem uživatele, nebo na požádání příslušného orgánu (např. soud, státní zástupce, policie). Elektronická korespondence ZnanyLekarz sp. z o.o. je archivována a v některých případech může být poskytnuta a použita námi, nebo kompetentní osobou / orgánem pro účely související s vyšetřováním nebo soudním řízením nebo pro jiné zákonné účely.

Odkazy na jiné webové stránky

Neneseme odpovědnost za zásady ochrany osobních údajů aplikovaných vlastníky nebo správci webových stránek, na něž přesměrovávají odkazy umístěné na Znamylekar.cz . Důrazně doporučujeme seznámení se se zásadami ochrany osobních údajů aplikovanými na externích webových stránkách shromažďujících osobní údaje.

Pokud je odkaz na externí webové stránky umístěn na Znamylekar.cz uživatelem nebo specialistou, nese takovýto uživatel nebo specialista zodpovědnost za obsah zprostředkovaný odkazovanými webovými stránkami.

Poznámky a informace zasílané uživatelům a specialistům

Vyhrazujeme si právo šířit mezi uživatele a specialisty oznámení o důležitých změnách, týkajících se našich webových stránek. Můžeme také šířit marketingovou a další obchodní korespondenci, se kterou uživatel nebo specialista souhlasil. Marketingové a další obchodní informace mohou být také připojeny ke korespondenci mezi uživateli a specialisty, odeslané prostřednictvím systému správce údajů.