Podmínky

Podmínky poskytování služeb elektronickou cestou na portálu ZnamyLekar.cz

Podmínky platné od 31. srpna 2023.

Více informací o Webových stránkách naleznete zde: https://znamylekar.zendesk.com/hc/cz

§1.Definice:

 1. Definice
  1. Poskytovatel služeb nebo ZnamyLekar - ZnanyLekarz Sp. z o. o. se sídlem ve Varšavě (01-217) na ul. Kolejowa 5/7, zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku vedeném Okresním soudem pro hlavní město Varšava, XII. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku, pod číslem KRS 0000347997, NIP 7010224868, REGON 142276657.
  2. Webové stránky – webové stránky provozované Poskytovatelem služeb na adrese: https://www.znamylekar.cz a v mobilní aplikaci ZnamyLekar dostupné pro zařízení Android a iOS.
  3. Podmínky - tyto podmínky pro poskytování elektronických služeb Poskytovatelem služeb.
  4. Uživatel nebo Pacient – fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům, která (i) se zaregistrovala na Webových stránkách, včetně využití Facebooku, Google nebo Apple, nebo (ii) si zarezervovala schůzku s Odborníkem pomocí Kalendáře návštěv, nebo (iii) použila funkci kladení otázek Odborníkům, (iv) přidala názor na Odborníka pomocí telefonního čísla.
  5. Odborník – používá Webové stránky a je lékař, zubní lékař, psycholog, fyzioterapeut, porodní asistentka, dietolog, psychoterapeut, ale i veterinární lékař nebo jiná osoba výše neuvedená poskytující zdravotní služby nebo jiné služby zdravotní péče . Odborník se může, ale nemusí zaregistrovat.
  6. Zařízení - místo, kde jsou poskytovány zdravotní služby nebo jiné služby zdravotní péče.
  7. Vlastník – používá Webové stránky a je oprávněn spravovat informace o Zařízení. Tato oprávnění ověřuje Poskytovatel služeb.
  8. Profil - soubor informací o Odborníku na Webových stránkách ve formě podstránky Webových stránek s unikátní URL adresou.
  9. Registrace – proces vytvoření Uživatelského účtu nebo Účtu Odborníka .
  10. Uživatelský účet – záznam v databázi Webových stránek týkající se Uživatele, který má za následek možnost přístupu k některým Službám.
  11. Účet Odborníka - záznam v databázi Webových stránek týkající se Odborníka, který má za následek možnost přístupu ke konkrétním Službám.
  12. Služby - mají význam uvedený v další části Podmínek.
  13. Kalendář návštěv nebo Kalendář vyšetření - počítačový program, který je nástrojem pro správu pracovního plánu Odborníka nebo Zařízení, který umožňuje Uživateli rezervovat si termín návštěvy u Odborníka nebo termín vyšetření v Zařízení prostřednictvím internetu a v některých případech - v souladu s rozhodnutím Zařízení nebo Odborníka - zaplatit za návštěvu nebo vyšetření.
 2. Poskytovatel služeb poskytuje Služby na základě těchto Podmínek.

§2. Druhy a rozsah Služeb

 1. Poskytovatel služeb poskytuje Uživatelům mimo jiné následující služby:
  1. umožňuje Uživatelům publikovat názory na Odborníka - názory jsou zveřejňovány v souladu s pravidly stanovenými v těchto Podmínkách a pokyny Poskytovatele ZnamyLekar o přidávání názorů; stejně jako Uživatel má možnost nahlásit zneužití názorů;
  2. poskytuje vyhledávač Odborníků a Zařízení; pozice Profilů ve výsledcích vyhledávání závisí na parametrech uvedených na Webových stránkách v záložce „Jak funguje vyhledávač“;
  3. umožňuje Uživatelům klást otázky ověřeným Odborníkům;
  4. umožňuje Uživatelům vést dialog s Odborníky prostřednictvím mobilní aplikace, kteří takovou možnost zpřístupnili;
  5. umožňuje rezervovat si termín návštěvy nebo termín vyšetření u Odborníků a Zařízení, které takovou možnost zpřístupnily;
  6. umožňuje telekonzultace s Odborníky, kteří takovou možnost přidali (telekonzultace jsou poskytovány Odborníky, ZnamyLekar poskytuje pouze technickou možnost spojení mezi Uživatelem a Odborníkem, tato služba vyžaduje akceptaci dalších podmínek),
  7. možnost provozovat vlastní profil pacienta v rámci mobilní aplikace ZnamyLekar.
 2. Pro Odborníky, kteří se zaregistrovali, ale neuzavřeli s Poskytovatelem ZnamyLekar smlouvu na placené služby, ZnamyLekar mimo jiné poskytuje následující služby:
  1. možnost zveřejnění základních informací o odborné praxi daného Odborníka spolu s možností zveřejnit fotografie Odborníka (tzv. "Základní profil"),
  2. možnost nezávisle měnit informace v rámci Základního profilu,
  3. možnost zobrazení statistik o Profilu;
  4. Možnost reagovat na názory, které zadávají Uživatelé.
 3. U Odborníků, kteří mají pouze Základní profil, si uživatelé nemohou domlouvat návštěvy nebo vyšetření prostřednictvím Webových stránek.
 4. ZnamyLekar poskytuje služby spočívající v informování Uživatelů internetu o odborné praxi Odborníků umístěním informací o této praxi na Internetu. Na žádost Odborníků nebo Zařízení ZnamyLekar také umísťuje informace o odborné praxi Odborníků na online mapy a vytváří účty pro Odborníky umožňující správu informací umístěných na mapách. Odkaz (link) na Profil Odborníka na Webové stránce bude umístěn na internetových mapách.
 5. Za účelem poskytování služeb uvedených v odst. 2 a 4 ZnamyLekar může navazovat smluvní vztahy s třetími osobami, které jsou nezbytné pro poskytování těchto služeb. Poskytovatel služeb může zejména uzavírat smlouvy zaměřené na:
  1. zajištění vysoké pozice ve výsledcích internetových vyhledávačů,
  2. vyznačení místa odborné praxe Odborníků na internetových mapách.
 6. Služby pro Uživatele a služby Základního profilu jsou zdarma.

§3. Podmínky poskytování Služeb pro Uživatele

 1. Aby Uživatel mohl využívat Služby:
  1. musí se zaregistrovat,
  2. musí mít přístup k internetu,
  3. musí mít webový prohlížeč (jeden z následujících): Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, aktualizované na nejnovější verzi,
  4. v případě používání mobilní aplikace ZnamyLekar - Uživatel musí používat nejnovější dostupnou verzi mobilní aplikace.
 2. Každý, kdo používá internet, se může seznámit s informacemi a názory o Odbornících a Zařízeních a používat vyhledávač.
 3. Každý si může zarezervovat schůzku nebo vyšetření u Odborníka, který takovou možnost zpřístupnil. Pro sjednání návštěvy je nutné ověřit telefonní číslo a uvést všechny požadované údaje. V některých případech může rezervace schůzky s Odborníkem vyžadovat poskytnutí rodného čísla. Poskytnutí rodného čísla je odůvodněno potřebou identifikace Uživatele Odborníkem nebo Zařízením. Při sjednávání návštěvy ZnamyLekar vytvoří Uživatelský účet, pokud takový účet nebyl pro Pacienta dříve vytvořen.
 4. Rezervace návštěvy u Odborníka je možná pouze v případě, že Uživatel výslovně souhlasí se zpracováním osobních údajů o svém zdravotním stavu Poskytovatelem služeb (čl. 9 odst. 2 písm. a Nařízení 679/2016, tzv GDPR) a zpřístupnění těchto údajů vybranému Odborníkovi. Poskytovatel služeb informuje, že pokud nebude udělen souhlas se zpracováním osobních údajů Uživatele o zdravotním stavu znemožní to rezervaci návštěvy. Při sjednávání návštěvy prostřednictvím Webových stránek se Uživatel může rozhodnout vyplnit formulář týkající se jeho zdravotního stavu. Obsah tohoto formuláře bude předán Odborníkovi vybranému Uživatelem, se kterým si Uživatel domluví návštěvu. Poskytnutí takových údajů má Odborníkovi pomoci se na návštěvu připravit.
 5. Objednáním návštěvy u Odborníka uzavírá Uživatel s Odborníkem nebo Zařízením, které ho zaměstnává, závaznou smlouvu o poskytování zdravotních služeb nebo jiných služeb v oblasti zdravotní péče. Za plnění této smlouvy odpovídá výhradně Odborník nebo Zařízení, které ho zaměstnává . V některých případech, pokud Odborník zavedl takový požadavek na návštěvy formou telekonzultací, je realizace návštěvy závislá na platbě Pacienta za návštěvu předem. Podrobné informace v tomto ohledu, včetně zásad ohledně zrušení návštěvy a vrácení peněz, jsou poskytovány během sjednávání návštěvy.
 6. Položit dotaz ověřenému Odborníkovi je možné pouze v případě, že Uživatel výslovně souhlasí se zpracováním osobních údajů Uživatele o zdravotním stavu Poskytovatelem služeb (čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení 679/2016, tzv. GDPR) a se zpřístupněním těchto údajů vybranému Odborníkovi. Poskytovatel služeb informuje, že pokud nebude udělen souhlas se zpracováním osobních údajů Uživatele o zdravotním stavu znemožní to položení dotazu. Za obsah odpovědí odpovídá pouze Odborník.

§4. Přidávání názorů na Odborníky a Zařízení; kladení otázek Odborníkům

 1. Názory musí splňovat zásady, které ZnamyLekar zveřejnil na Webových stránkách, a musí splňovat požadavky uvedené níže.
 2. Přidání názoru je možné pouze pro Uživatele. Názory jsou opatřeny podpisem Uživatele (nick name).
 3. Názory na Odborníky se mohou týkat pouze profesní činnosti Odborníka.
 4. Názory na Odborníky mohou být založeny pouze na osobní zkušenosti Uživatele s daným Odborníkem ( zkušenost na úrovni lékař (specialista) - pacient) a musí se týkat uskutečněné lékařské konzultace, zákroku, vyšetření nebo návštěvy. Je také přijatelné přidávat názory na lékařskou konzultaci, zákrok, vyšetření nebo návštěvu, která se neuskutečnila vinou Odborníka nebo Zařízení (např. Odborník se nedostavil na domluvenou návštěvu). Názor lze přidat nejpozději do 12 měsíců od data návštěvy.
 5. Názory se mohou navíc týkat spolupracovníků Odborníka (např. podpůrného personálu) a také organizace práce Zařízení (např. v rozsahu pořádku nebo organizace práce). Není dovoleno zveřejňovat společné názory více osob, názory k široce chápaným záležitostem souvisejícím s působností zdravotního pojištění, včetně těch, které se týkají rozhodování o postavení osoby se zdravotním postižením a souvisejících s činností Odborníků jako soudních znalců nebo státních zástupců.
 6. Názory a informace nemohou být založeny na hodnoceních třetích stran, včetně manželů, rodinných příslušníků atd. Výjimkou je hodnocení léčby dětí, seniorů, lidí neschopných k samostatnému hodnocení nebo léčby zvířat.
 7. Jeden Uživatel může přidat pouze jeden názor na Profil jednoho Odborníka. Názor se může týkat několika lékařských událostí (návštěvy, vyšetření, zákroky). Vícenásobné zadávání názorů stejným Uživatelem je zakázáno, to platí i pro odebrání názoru a jeho opětovné přidání, a to i ve změněné podobě, pokud není názor odstraněn Uživatelem po konzultaci s oddělením moderování.
 8. V názorech není dovoleno umisťovat reklamní nebo marketingový obsah nebo obsah týkající se tzv. umisťování produktů, nebo názvy léků. Rovněž není dovoleno uvádět v názorech odkazy na webové stránky.
 9. Odborníkům je zakázáno zveřejňovat názory na jejich vlastních profilech a jakékoli pokusy o manipulaci s názory, informacemi a hodnocením.
 10. Není dovoleno zveřejňovat názory a komentáře, které nejsou pravdivé.
 11. Informace, názory a komentáře nesmí porušovat zákon, osobnostní práva ani dobré mravy. Zejména není dovoleno používat vulgární, obscénní a urážlivé výrazy v názorech, používat přezdívky, odkazovat na soukromou a rodinnou sféru, obviňovat ze spáchání trestného činu, vyzývat k násilí či rasové, náboženské, etnické nenávisti apod. Rovněž je zakázáno přidávat názory, které mohou být považovány za pomluvy nebo které zpochybňují obsah zveřejněný Odborníkem na Webových stránkách nebo zpochybňují odbornou kvalifikaci Odborníka potvrzenou příslušnými institucemi.
 12. Osoby zaměstnané nebo spolupracující s daným Zařízením, stejně jako osoby Odborníkovi nejbližší, nemohou přidávat názory na jiné osoby zaměstnané nebo spolupracující s tímto Zařízením. Odborníci se stejnou specializací si nemohou vzájemně přidávat recenze.
 13. Uveřejněním názoru na Webových stránkách Uživatel prohlašuje, že jím uveřejněný názor nebo komentář je pravdivý a odpovídá skutečnému stavu věci.
 14. ZnamyLekar může uživatele kontaktovat za účelem moderování názoru. Poskytovatel služeb má dále právo odmítnout zveřejnění názorů, komentářů a informací a odstranit již zveřejněné názory, komentáře a informace, pokud jsou v rozporu s Podmínkami nebo zákonem, jakož i v případě, že poruší pokyny pro zveřejňování názorů. V případě smazání názorů, komentářů nebo informací nemá Uživatel a Odborník nárok na jakýkoli nárok vůči Poskytovateli služeb.
 15. Poskytovatel služeb má právo vyžadovat dodatečné ověření od Uživatele, který zveřejnil názor, například pomocí účtu na Facebooku nebo Google, a může také požadovat důkaz o uskutečněné návštěvě.
 16. Výše uvedená pravidla platí odpovídajícím způsobem pro otázky položené ověřeným Odborníkům.
 17. Přidáním názoru nebo položením otázek Odborníkovi uděluje Uživatel Poskytovateli služeb nevýhradní, časově neomezenou, bezplatnou licenci k použití obsahu otázky nebo její části po celém světě, v oblastech použití, jako jsou: analogové a digitální reprodukce, vkládání do paměti počítače, vkládání do počítačové nebo multimediální sítě, zavedení do oběhu, pronájem, veřejné zpřístupnění v místě a čase zvoleném Poskytovatelem služeb, zobrazování, vysílání, opakované vysílání, přehrávání, vkládání dotazů do databází, používání otázek k propagaci poskytovatele služeb a veřejné předkládání dotazů na Webových stránkách. Odstranění Účtu Uživatelem nemá vliv na platnost výše uvedené licence.

§5. Podmínky poskytování služeb pro Odborníky na základě Základních profilů a Neověřených profilů

 1. Vytvoření základního profilu pro nového Odborníka vyžaduje vytvoření Účtu Odborníka a poskytnutí základních informací o něm.
 2. Mezi základní údaje o Odborníku patří: profesní titul, jméno a příjmení, adresa výkonu činnosti v oblasti poskytování zdravotních služeb nebo dalších služeb uvedených v § 1 bod 1 písm. e a kategorie (specializace) Odborníka. Informace o vzdělání a kategorii Odborníka, včetně v sekce „o mně“, mohou být umístěny pouze v případě, že vycházejí ze současných, obecně uznávaných vědeckých poznatků. Poskytovatel služeb si vyhrazuje výhradní právo zadávat a upravovat informace týkající se telefonního čísla a dalších kontaktních údajů Odborníka. Vlastní zveřejňování tohoto typu informací na Profilech může mít za následek odstranění těchto informací a zablokování pole, ve kterém jsou takové informace zveřejněny. Přístup k zablokovanému poli Profilu je pak uskutečňováno prostřednictvím Poskytovatele služeb.
 3. ZnamyLekar před zveřejněním Profilu ověří odbornou kvalifikaci nebo odbornou způsobilost Odborníka. Podrobné požadavky jsou k dispozici zde. Bez jejich splnění nebude Profil zveřejněn.
 4. ZnamyLekar nezaručuje Odborníkům konkrétní pozici ve výsledcích vyhledávání internetových vyhledávačů ani umístění informací o jejich odborné praxi na internetových mapách a nezavazuje se, že všichni Odborníci budou zahrnuti do výsledků vyhledávání internetových vyhledávačů nebo že informace o jejich odborné praxi budou umístěny na internetových mapách.
 5. Jeden Odborník může mít pouze jeden profil. Není povoleno vytvořit profil společný pro několik Odborníků. Duplicitní profily budou smazány.
 6. Do daných polí Profilu označených příslušným komentářem není dovoleno uvádět jiné informace než ty, které vyplývají z tohoto komentáře. Pro vyloučení pochybností lze do pole označeného komentářem „jméno a příjmení“ uvést pouze jméno a příjmení daného Odborníka. Toto pravidlo platí obdobně i pro ostatní pole.
 7. Profil vytvořený nebo potvrzený Odborníkem je označen jako „Ověřený profil“.
 8. Odborník může zveřejnit pouze takovou fotografii, která umožní jeho identifikaci. Zveřejněním fotografie na Webových stránkách Odborník souhlasí se šířením a veřejným sdílením své fotografie. Smazání Účtu nemá vliv na výše uvedený souhlas. Je zakázáno zveřejňovat fotografie jiných osob, stejně jako všechny druhy grafických prací (např. logo). Vzhledem k vlastnostem digitálního formátu je povolena retuš fotografie za předpokladu, že spočívá v aplikaci globální korekce , která zlepšuje kvalitu (např. saturace, kontrast). Není však dovoleno používat selektivní úpravy k přidávání nebo ubírání prvků, kombinování několika fotografií nebo změně původní kompozice. Je také zakázáno zveřejňovat pornografické obrázky nebo obrázky, které nejsou v souladu s profesionálním charakterem Webových stránek.
 9. Fotografie, která nesplňuje výše uvedená kritéria, může být Poskytovatelem služeb odstraněna bez varování a nutnosti upozornit Odborníka.
 10. Zveřejněním fotografií na Webových stránkách Odborník uděluje Poskytovateli služeb nevýhradní, časově neomezenou, bezplatnou licenci k použití fotografií po celém světě v oblastech použití, jako jsou: množení pomocí analogové a digitální techniky, vkládání do paměti počítače, vstup do počítačové nebo multimediální sítě, uvádění do oběhu, pronájem, veřejné sdílení v místě a čase zvoleném Poskytovatelem služeb, zobrazování, vysílání, opětovné vysílání, reprodukování, umístění fotografie do databází, použití fotografie k propagaci poskytovatele služeb a prezentaci fotografie na Webových stránkách. Smazání účtu Odborníkem nemá vliv na platnost výše uvedené licence.
 11. Poskytovatel služeb má právo odmítnout zveřejnění informací o Odborníku, včetně fotografie, a odstranit zveřejněné informace, pokud budou shledány nepravdivé.
 12. Zveřejněním odpovědi na otázku na Webových stránkách uděluje Odborník Poskytovateli služeb nevýhradní, časově neomezenou, bezplatnou licenci k použití obsahu otázky, odpovědi nebo jejich části po celém světě, v oblastech použití, jako je např. : analogová a digitální reprodukce, vkládání do paměti počítače, vkládání do počítačové nebo multimediální sítě, uvádění na trh, půjčování, leasing, zpřístupňování veřejnosti v místě a čase zvoleném poskytovatelem služeb, zobrazování, vysílání, opakované vysílání, přehrávání, umísťování odpovědí do databází, používání odpovědí k propagaci Poskytovatele služeb a prezentace odpovědí na Webových stránkách. Smazání účtu Odborníkem nemá vliv na platnost výše uvedené licence.
 13. Při zodpovězení soukromé otázky umožňuje Odborník Poskytovateli služeb anonymizovat a moderovat odpověď a umisťovat ji a veřejně prezentovat na Webových stránkách. Odst. 11 platí.
 14. Webové stránky zveřejňují Profily Odborníků, jejichž údaje ZnamyLekar shromáždil z veřejně dostupných zdrojů. Odborník, kterého se takový Profil týká, může potvrdit své údaje a vytvořit Základní profil.

§6. Profily Zařízení, ověřené Profily

 1. Vytvoření Profilu nového Zařízení vyžaduje poskytnutí alespoň základních informací o něm.
 2. Základní informace o Zařízení zahrnují: název zdravotnického zařízení, kategorii, kraj, město a také adresu a kontaktní údaje. Poskytovatel služeb si vyhrazuje výhradní právo zadávat a upravovat informace týkající se telefonního čísla a dalších kontaktních údajů Zařízení.
 3. Každé Zařízení může mít pouze jeden profil. Není povoleno vytvořit profil společný pro několik Zařízení. Duplicitní profily budou smazány.
 4. Vlastník může vytvořit profil Zařízení nebo potvrdit informace obsažené ve stávajícím profilu Zařízení. Za tímto účelem je nutné se na Webových stránkách zaregistrovat.
 5. Profil vytvořený nebo potvrzený Vlastníkem je označen jako „Ověřený profil“.
 6. Vlastník může jako součást Profilu Zařízení uvést pouze logotyp Zařízení. Vlastník souhlasí se šířením a veřejným sdílením jím zveřejněného loga na Webových stránkách. V případě, že logotypu Zařízení bylo uděleno právo ochranné známky, Vlastník souhlasí s používáním tohoto loga v rozsahu nezbytném pro poskytování Služeb ze strany Poskytovatele služeb.
 7. Je zakázáno zveřejňovat loga, která neodpovídají charakteru Webových stránek. Logotypy, které nesplňují výše uvedené kritérium, mohou být Poskytovatelem služeb odstraněny bez varování a bez nutnosti upozornit na tuto skutečnost Vlastníka.
 8. Poskytovatel služeb má právo odmítnout zveřejnění informací o Zařízení a odstranit zveřejněné informace, pokud se zjistí, že jsou nepravdivé.

§7. Podmínky uzavírání a ukončování smluv o poskytování Služeb. Registrace a přihlášení.

 1. K uzavření smlouvy o poskytování Služeb dochází ve vztahu k Uživatelům okamžikem Registrace, přičemž v případě Odborníků k němu dochází po ověření odborné kvalifikace Odborníka nebo vzdělání nezbytného k poskytování zdravotních služeb Odborníka Poskytovatelem ZnamyLekar.
 2. Smlouva se uzavírá na dálku , bez současné přítomnosti jejích smluvních stran. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
 3. Přihlášení k Účtu se provádí pomocí funkcí poskytovaných Poskytovatelem služeb.
 4. Uživatel, který je spotřebitelem ve smyslu příslušných ustanovení, má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne jejího uzavření, a to bez udání důvodu. Odstoupení od smlouvy se děje podáním prohlášení o odstoupení od smlouvy. Prohlášení o odstoupení od smlouvy zašlete e-mailem na adresu kontakt@znamylekar.cz. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí zaslat vyjádření před jejím uplynutím.
 5. Uživatel, který je Vlastníkem, potvrzuje svá práva ke správě Profilu zařízení. V tomto případě Poskytovatel služeb registruje Uživatele jako Vlastníka.
 6. V případě oprávněných pochybností o pravosti údajů zadaných Uživatelem může Poskytovatel služeb požadovat předložení příslušných dokumentů potvrzujících tyto údaje.
 7. Je nepřijatelné, aby jeden Uživatel měl více než jeden Účet.
 8. Je zakázáno sdílet svůj Uživatelský účet nebo Účet Odborníka s neoprávněnými osobami.
 9. Uživatel může vypovědět smlouvu kontaktováním Poskytovatele ZnamyLekar, stejně jako ukončit smlouvu o poskytování Služeb smazáním svého Uživatelského účtu - v závislosti na volbě Uživatele.
 10. Odborník může ukončit smlouvu zasláním oznámení o ukončení smlouvy Poskytovateli ZnamyLekar.
 11. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo ukončit smlouvu o poskytování Služeb, pokud je jednání Uživatele nebo Odborníka v rozporu se zákonem, Podmínkami nebo poškozuje image Webových stránek nebo porušuje důstojnost, integritu nebo dobré jméno Webových stránek. nebo jiné osoby. Výpověď vůči jiným osobám než spotřebitelům je účinná okamžitě. Smlouva o poskytování Služeb je ve vztahu ke spotřebitelům ukončena poté, co je Uživatel vyzván k zastavení porušování a bezvýsledném uplynutí lhůty, která není kratší než 14 dnů na jejich zastavení.

§8. Odpovědnost

 1. Uživatel a Odborník jsou odpovědní za bezpečnost a důvěrnost svého hesla k Účtu. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za neoprávněný přístup k Profilu nebo Účtu v důsledku získání přístupu k heslu třetími osobami. V případě podezření , že heslo může být prozrazeno třetím osobám, se Uživatel a Odborník zavazují heslo neprodleně změnit nebo za tímto účelem kontaktovat Poskytovatele služeb. V případě, že se ZnamyLekar dostane k informacím o neoprávněném přístupu k Účtu Uživatele nebo Účtu Odborníka, může ZnamyLekar z bezpečnostních důvodů resetovat heslo k Účtu a odhlásit Uživatele nebo Odborníka ze všech zařízení.
 2. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za obsah a formu materiálů a informací zveřejněných na Webových stránkách Uživatelem, Zařízením nebo Odborníkem. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za nároky Uživatelů, Zařízení Odborníků a třetích stran, jejichž práva a oprávněné zájmy byly těmito materiály porušeny. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatel služeb není povinen kontrolovat nebo ověřovat materiály nebo informace zaslané Uživateli.
 3. Uživatel, Zařízení nebo Odborník nese plnou odpovědnost za porušení zákona nebo škodu způsobenou svou činností na Webových stránkách, zejména uvedením nepravdivých údajů, prozrazením profesního tajemství, jiných důvěrných informací nebo firemního tajemství, porušením osobnostních práv nebo autorských a souvisejících práv.
 4. Pokud Poskytovatel služeb obdrží oficiální oznámení nebo získá spolehlivé informace o protiprávní povaze uložených dat poskytnutých Uživatelem nebo Odborníkem a zabrání přístupu k těmto datům, nenese Poskytovatel služeb vůči tomuto Uživateli nebo Odborníku odpovědnost za škodu vzniklou v důsledku zabránění přístupu k těmto údajům.
 5. Ve vztahu k jiným subjektům než spotřebitelům odpovídá Poskytovatel služeb pouze za škodu způsobenou výlučným úmyslným zaviněním Poskytovatele služeb. Odpovědnost Poskytovatele služeb za ušlý zisk je vyloučena.
 6. ZnamyLekar neodpovídá za správnost údajů ve výsledcích vyhledávání internetových vyhledávačů nebo internetových map.

§9. Postup pro vznášení námitek a reklamační řízení

 1. Poskytovatel služeb vynaloží veškeré úsilí, aby zajistil řádný provoz Webových stránek a poskytl pomoc při řešení problémů souvisejících s jejich fungováním.
 2. Výhrady ke spolehlivosti názorů obsažených na Webových stránkách se hlásí přímo u daného názoru pomocí tlačítka „nahlásit zneužití“. Žádost bude posouzena Poskytovatelem služeb do 14 dnů.
 3. Jiné námitky, jakož i připomínky, návrhy a chyby webových stránek je možné nahlásit písemně na následující e-mailovou adresu: kontakt@znamylekar.cz. Reklamace je posouzena do 14 dnů ode dne jejího podání. Nelze-li tuto lhůtu dodržet, oznámí Poskytovatel před jejím uplynutím důvody prodlení a stanoví jinou lhůtu.
 4. Odpovědi na žádosti budou poskytovány na e-mailovou adresu Uživatele nebo Odborníka.

§10. Závěrečná ustanovení

 1. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo v důležitých případech jednostranně změnit Podmínky, zejména v případě změny funkčnosti Webových stránek, změny obchodního profilu Poskytovatele služeb nebo změny zákona.
 2. O provedených změnách Podmínek bude Poskytovatel služeb informovat Uživatele e-mailem na uvedenou e-mailovou adresu nebo interní korespondencí adresovanou Uživateli prostřednictvím IT mechanismu na Uživatelský účet , a to 14 dní před nabytím jejich účinnosti.
 3. Uživatel a Odborník odpovídá za uvedení e-mailové adresy, ke které nemá přístup, zejména nesprávné adresy nebo adresy patřící jinému subjektu, a z toho plynoucí následky v podobě neobdržení oznámení uvedeného v odst. 2.
 4. Rozhodným právem pro tyto Podmínky je polské právo.
 5. V záležitostech, na které se nevztahují Podmínky, se použijí ustanovení polského práva.
 6. Příslušným soudem k řešení sporů z poskytování Služeb je v případě sporů s Uživateli, kteří nejsou spotřebiteli, soud příslušný podle sídla Poskytovatele Služeb. Uživatel, který je spotřebitelem, má možnost využít mimosoudní způsob řešení sporů před Stálým smírčím soudem pro spotřebitele u inspektora obchodní inspekce mazovského vojvodství ve Varšavě (Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie). Informace o tom, jak získat přístup k výše uvedenému postupu pro řešení sporů naleznete na následující adrese: www.uokik.gov.pl a na adrese: https://konsument.gov.pl/. Uživatel, který je spotřebitelem, má také možnost využít online platformu EU ODR , která je k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.Podmínky platné do 30. srpna 2023.

Více informací o Webových stránkách naleznete zde: https://znamylekar.zendesk.com/hc/cz

§1. Obecná ustanovení

 1. Definice:
  1. Poskytovatel služeb - ZnanyLekarz Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě (01-217) na ul. Kolejowej 5/7, zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku vedeném okresním soudem města Varšavy XII obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000347997, IČO 7010224868, REGON 142276657.
  2. Webová stránka - webová stránka spravovaná poskytovatelem služeb na adrese https://www.znamylekar.cz.
  3. Předpisy - tyto předpisy pro poskytování elektronických služeb poskytovatelem služeb.
  4. Uživatel - fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům, která (i) učinil registraci na webu, nebo (ii) zaregistroval na webových stránkách pomocí Facebook, nebo (iii) provedení rezervace termínu u Odborníka pomocí kalendáře návštěv, nebo ( iv) využil funkci kladení otázek Odborníkům.
  5. Odborník - využívá webové stránky jako lékař, zubní lékař, psycholog, fyzioterapeut, porodní asistentka, dietolog, terapeut, stejně jako veterinární lékař nebo jiná osoba, které nejsou uvedeny výše vykonávající činnost v oblasti zdravotnických služeb, které poskytují zdravotní služby, zdravotnické nebo zdravotníci.
  6. Zařízení - místo výkonu činností v oblasti zdravotnických, zdravotních, lékařských nebo paramedicínských služeb.
  7. Vlastník - využívá webových stránek, je osobou oprávněnou spravovat informace o instituci. Tato oprávnění ověřuje Poskytovatel služeb.
  8. Profil - soubor informací o Odbornících umístěných na webových stránkách ve formě podstránky webové stránky s jedinečnou adresou URL.
  9. Registrace - proces vytváření účtu.
  10. Účet - záznam v databázi webových stránek týkajících se uživatelů nebo Odborníků, z nichž vyplývá přístup ke konkrétním službám.
  11. Servis - služby poskytované elektronickými prostředky, odesílání a přijímání dat prostřednictvím veřejných datových komunikačních systémů na individuální žádost příjemce - Uživatele, bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran.
  12. Kalendář Návštěv - počítačový program, který je nástroj pro správu grafických prací Odborníka, který umožňuje Uživateli provést rezervaci termínu u Odborníka prostřednictvím internetu a ručním přidáním termínu k dispozici pro rezervaci u odborníka.
 2. Poskytovatel služeb poskytuje služby podle těchto Podmínek

§2. Typy a rozsah služeb

 1. Poskytovatel služeb poskytuje mimo jiné následující služby:
  1. umožňuje uživatelům publikovat informace a názory na odborníky katalogizované podle krajů, měst a kategorií;
  2. poskytuje vyhledávač pro Odborníky a instituce;
  3. upozorňuje vás na nové informace a názory;
  4. umožňuje uživatelům klást otázky ověřeným odborníkům;
  5. umožňuje ověřeným Odborníkům poskytovat a opravovat informace o sobě, viz Názory uživatelů a odpovědi na otázky;
  6. umožňuje si rezervovat datum s odborníky a institucemi, kteří tuto možnost zpřístupnili.
 2. Informace a názory týkající se odborníků a institucí jsou zveřejňovány ve formě žebříčků, v nichž místo na seznamu závisí mimo jiné na obdržené zpětné vazbě.
 3. Postavení Odborníka ve výsledcích vyhledávání na webové stránce může záviset zejména na takových faktorech, jako je dostupnost dat v kalendáři návštěv, úroveň nebo kvalita vyplnění profilu a placená smlouva s poskytovatelem služeb.
 4. Přístup k většině služeb této webové stránky je bezplatný, zejména nejsou účtovány poplatky za registraci a zveřejňování základních informací o odborných pracovnících a institucích. Poskytovatel služeb neúčtuje poplatky za názory a komentáře zveřejněné na webových stránkách.
 5. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo zavést poplatky za jakékoliv služby poskytované na webových stránkách a současně se zavazuje informovat o změnách předem.

§3. Podmínky služby

 1. Aby bylo možné využívat služby, musí být splněny tyto technické podmínky:
  1. mít přístup k internetu,
  2. mít jeden internetový prohlížeč (jeden z následujících): Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, aktualizovaný na nejnovější verzi
 2. Každý, kdo používá internet, si může přečíst informace a názory týkající se Odborníků a využít vyhledávače.
 3. Každý uživatel si může s Odborníkem rezervovat datum pomocí Kalendáře návštěv, s výhradou ověření mobilního čísla a e-mailové adresy. V některých případech může rezervace pracovní události vyžadovat rodné číslo. Rodné číslo je odůvodněno nutností identifikovat Uživatele odborníkem nebo institucí.
 4. Rezervace návštěvy s Odborníkem je možná pouze tehdy, pokud uživatel výslovně souhlasí s tím, že poskytovatel služeb zpracovává osobní údaje o zdravotním stavu (čl. 9 odst. 2 písm. A) nařízení 679/2016, tzv. GDPR) a zpřístupní údaje vybranému odborníkovi. Poskytovatel služeb informuje, že chybějící souhlas se zpracováním osobních údajů Uživatele o zdravotním stavu znemožní rezervaci návštěvy.
 5. Uživatel může také:
  1. vydávat názory na odborníky;
  2. přidávat a opravovat informace o institucích;
  3. klást otázky ověřeným odborníkům;
  4. nahlásit zneužití.
 6. Zadávání otázek ověřenému odborníkovi je možné pouze v případě, že uživatel výslovně souhlasí s tím, aby poskytovatel služeb zpracoval osobní údaje o zdravotním stavu (čl. 9 odst. 2 písm. A) nařízení 679/2016, tzv. RODO) a zveřejnil údaje vybranému odborníkovi. Poskytovatel služeb informuje, že nedostatek souhlasu se zpracováním osobních údajů Uživatele o zdravotním stavu znemožní položit tuto otázku.
 7. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo dočasně pozastavit poskytování Služeb v souvislosti s modernizací nebo rekonstrukcí webové stránky nebo ochranou práce se systémem IKT. Poskytovatel služeb vynaloží veškeré úsilí, aby zajistil, že přerušení poskytování služeb nebudou pro Uživatele náročné.
 8. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za přerušení poskytování služeb z důvodů mimo jeho kontrolu, zejména těch, které představují vyšší moc (požáry, záplavy, přírodní nebo meteorologické katastrofy atd.).
 9. Poskytovatel služeb neodpovídá s ohledem na odborníka nebo instituci za skutečnost, že se uživatel nedostaví v dohodnutém čase, rezervovaným prostřednictvím Kalendáře Návštěv.
 10. Poskytovatel služeb není odpovědný za Uživatele pro nedostatek možnosti realizace rezervace pomocí Kalendáře Návštěv termínu z důvodů Odborníka nebo zařízení. V případě, že je třeba zrušení návštěvy zúčastněné strany je nutné zrušení rezervace přes web.
 11. Odborník může blokovat rezervace zvolené Uživatelem pomocí Kalendáře Návštěv, Poskytovatel není zodpovědný za potíže, které mohou nastat v souvislosti s tímto zrušením.

§4. Přidání recenze a informace o Odbornících a Institucích; kladení otázek Odborníkům

 1. Recenze jsou podepsány (Nickem) Uživatele.
 2. Recenze a informace o Odbornících se mohou vztahovat pouze na profesi Odborníka.
 3. Recenze a informace o Odbornících mohou být založeny pouze na osobní zkušenosti uživatelů u Odborníka, a vztahují se na lékařské konzultace nebo návštěvy které se konaly. Není přijatelné uvedení recenze několika uživatelů. Názor na široce pochopitelné záležitosti týkajících se kompetence sociálního zabezpečení, včetně právního postavení osob se zdravotním postižením a v souvislosti s odborníky v oblasti obchodu a experty právního stíhání. Recenze a informace nemohou být založeny na vztazích třetích stran, včetně manželů, rodinných příslušníků, atd. výjimkou je popis léčby dětí, starších lidí, osob nezvládajících zanechání recenze vlastní silou a zacházení s zvířaty.
 4. Jeden Uživatel může odeslat pouze jeden názor na profil jednoho Odborníka. Recenze může obsahovat názor na několik událostí(návštěv, výzkum, ošetření). Několik recenzí od stejného Uživatele je zakázáno, poskytovatel služeb blokuje možnost přidat další recenze. Uživatel však může upravit dříve umístěný názor.
 5. Zakázáno je vysílání názorů s obsahem reklam, marketingu, nebo v souvislosti s tzv. umístění produktu. Zakázáno je umisťování odkazů na webové stránky v názorech.
 6. Zakázáno je uvedení recenze odborníků na svém vlastním profilu a každá manipulace s recenzemi, informacemi a hodnocením.
 7. Není dovoleno umísťování recenzí a komentářů neshodných s pravdou.
 8. Informace, hodnocení a komentáře nesmí mít vliv na osobní práva nebo zásady sociálního styku. V recenzích zejména není povoleno použití vulgárnosti, neuctivosti, a zneužívání s odkazem na soukromé sféry a rodiny, obvinění páchání trestné činnosti, nabádání použití násilí nebo rasové nenávisti, náboženské, etnické, atd. zakázáno je také přidat recenze, které mohou být považovány za urážku na cti nebo obsah přidaný Odborníkem na stránkách nebo odborné kvalifikace Odborníka.
 9. Zaměstnanci spolupracující ve stejné instituci nemohou navzájem přidávat recenze na jiné zaměstnané osoby nebo spolupracovníky s touto institucí. Odborníci se stejnou specializací na sebe nemohou vzájemně přidávat recenze.
 10. Uživatel umisťující recenzi prohlašuje, že vydaná recenze nebo komentář je pravda, a v souladu s reálným stavem věcí.
 11. Poskytovatel má právo odmítnout zveřejnění recenze, komentáře a informace, a již zveřejněné recenze, komentáře a informace odstranit, pokud jsou v rozporu s podmínkami použití nebo právem. V případě odstranění recenze, komentáře, nebo údaje není uživatel ve vztahu k poskytovateli oprávněn reklamace.
 12. Poskytovatel není zodpovědný za obsah informace, hodnocení a komentáře od uživatelů a Odborníků.
 13. Poskytovatel má právo požadovat dodatečné ověření od Uživatele který umísťuje recenzi, např. pomocí Facebook účtu.
 14. Tato pravidla platí pro otázky zadávané ověřeným Odborníkům.
 15. Zadáním dotazu Odborníkovi, uživatel uděluje poskytovateli služeb nevýhradní a časově neomezenou licenci k použití obsahu otázky nebo jeho části na území celého světa, oblasti použití jako jsou: multiaplikační analogovou a digitální techniku, zadávání do paměti počítače, zadávání do počítačové nebo multimediální sítě, zadávání do marketingu, pronájem, pronájem veřejného místa a času vybraném poskytovatelem služeb, displej, vysílání, reemitování, přehrávání, uvedení otázky v databázi, užití otázky, pro podporu nabídky poskytovatele služeb a veřejné současné otázky na místě. Odstranění účtu Uživatelem nemá žádný vliv na platnost nad licence.
 16. Zadání soukromé otázky Odborníkovi, Uživatel umožňuje poskytovateli na anonymitu a moderování otázky a její místo a veřejné současné době na místě. odst. 15 se vztahují.

§5. Profily Odborníků, ověřené Profily

 1. Vytvoření profilu nového Odborníka vyžaduje, alespoň základní informace.
 2. Mezi základní informace o Odborníků patří: název profese, jméno a příjmení, region, místo výkonu služby v oblasti zdravotní služby nebo jiné uvedené v § 1 bod. 1 písm. e a kategorie Odborníků, stejně jako adresa a kontaktní místo přijetí pacientů. Poskytovatel si vyhrazuje výhradní právo vstupu a editace informace o telefonním čísle a další kontaktní údaje Odborníků. Samostatné vysílání tohoto typu informace o profilu může vést k odstranění této informace a zablokováním pole, v kterém byla informace umistěna. Přístup k zablokovanému poli profilu je pak prostřednictvím poskytovatele služeb.
 3. Jeden Odborník může mít pouze jeden profil. Je zakázáno vytvořit společný profil pro několik Odborníků. Opakované profily budou odstraněny.
 4. V polích profilu označených vhodným komentářem nemůže být vyplněna jiná informace, než požaduje komentář. Pro zamezení pochyb, v oblasti označené komentářem "jméno a příjmení" můžete zadat pouze jméno Odborníka. Tato zásada platí stejně pro jiná pole.
 5. Každý Odborník může vytvořit profil nebo potvrdit informace obsažené v profilu vytvořeném dříve v Servisu. V tomto případě, je nutné dokončit registraci v Servisu.
 6. Profil vytvořený nebo schválený Odborníkem je označen jako "profil ověřený".
 7. Na Odborníkem ověřeném profilu obdrží další práva, a zejména můžete:
  1. upravit údaje o sobě,
  2. přidat fotku,
  3. reagovat na recenze vydané Uživateli ve formě komentáře;
  4. odpovědět na otázky uživatelů;
  5. prohlížet statistiky Profilu,
  6. kontaktovat se s Uživateli.
 8. Odborník může umístit pouze svou fotografii, která umožňuje jeho identifikaci. Umístěním fotografie, Odborník souhlasí s distribucí a uveřejněním své identity. Odstranění účtu nemá žádný vliv na výše uvedený souhlas. Je zabráněno vložení fotografie dalších osob, stejně jako veškeré grafické práce (např. loga). Je dovoleno, díky vlastnostem digitálního formátu na fotografické retušování, za předpokladu, že se bude opírat o použití globální korekce, což zlepšuje kvalitu (např. Sytost, kontrast). Není však dovoleno používat selektivní ošetření pro přidávání nebo odečítání prvků, kombinování několika fotografií nebo změnu původního složení. Je také zakázáno posílat fotografie s pornografickým charakterem nebo nevhodných pro profily Odborníků.
 9. Fotografie, které nesplňují výše uvedená kritéria, může Poskytovatel služeb bez varování a upozornění odstranit.
 10. Vložením fotografie do Servisu, Odborník poskytuje Poskytovateli nevýhradní, časově neomezenou, bezplatnou licenci k použití obrázků na území celého světa v oblastech činnosti, jako je reprodukční analogová a digitální technika, zadání do počítačové paměti, zadání do počítačové sítě nebo multimediální marketing, pronájem, leasing, na veřejně přístupném v místě a čase, který si zvolí Poskytovatel služby, zobrazení, vysílání, re-vysílání, přehrávání, umísťování fotografií v databázích, používání obrázků s cílem podpořit zprostředkovatele a prezentace obrázků na webových stránkách. Odstranění účtu odborníkem nemá vliv na platnost výše uvedené licence.
 11. Poskytovatel služeb má právo odmítnout zveřejnit informace o Odborníkovi, včetně fotografií, a odstranění zveřejněných, pokud se zjistí jejich nepravdivost.
 12. Odpovědí na otázku v Servisu, Odborník poskytuje Poskytovateli nevýhradní, časově neomezenou, bezplatnou licenci k použití obrázků na území celého světa v oblastech činnosti, jako je reprodukční analogová a digitální technika, zadání do počítačové paměti, zadání do počítačové sítě nebo multimediální marketing, pronájem, leasing, na veřejně přístupném v místě a čase, který si zvolí Poskytovatel služby, zobrazení, vysílání, re-vysílání, přehrávání, umísťování fotografií v databázích, používání obrázků s cílem podpořit zprostředkovatele a prezentace obrázků na webových stránkách. Odstranění účtu odborníkem nemá vliv na platnost výše uvedené licence.
 13. Při odpovídání na soukromou otázku Odborník umožňuje Poskytovateli služeb anonymizovat a opravit odpověď, stejně jako její zařazení a veřejnou prezentaci na webových stránkách. Nast. 12 se použije.

§6. Profily Zařízení, ověřené Profily

 1. Vytvoření profilu nového zařízení vyžaduje alespoň základní informace o něm.
 2. Základní informace o zařízení zahrnují: název zdravotnického zařízení, kategorie, kraj, město, jakož i údaje o kontaktech a adresách. Poskytovatel služeb si vyhrazuje výlučné právo zadávat a upravovat informace týkající se telefonního čísla a dalších kontaktních údajů zařízení.
 3. Každá instituce může mít pouze jeden profil. Pro některé instituce není povoleno vytvořit společný profil. Opakované profily budou smazány.
 4. Profil podniku se může vztahovat pouze na jedno fyzické umístění instituce. Pokud má zařízení několik fyzických umístění, mělo by být každé z těchto míst pokryto samostatným profilem.
 5. Majitel může vytvořit profil instituce nebo potvrdit informace o existujícím profilu zařízení. Za tímto účelem je nutné se zaregistrovat na webových stránkách.
 6. Profil vytvořený nebo potvrzený vlastníkem je označen jako ověřený profil.
 7. V profilu ověřeného profilu získává majitel další práva a zejména může:
  1. upravovat informace o instituci;;
  2. přidat logo pobočky;
  3. zobrazit statistiku profilu.
 8. Majitel může v rámci profilu umístění umístit pouze logo instituce. Majitel souhlasí s šířením a veřejným šířením tohoto logotypu zveřejněného na webových stránkách. Pokud byla ochranná známka udělena na logu webu, majitel souhlasí s použitím tohoto logotypu v rozsahu nezbytném pro poskytování služeb Poskytovatelem služeb.
 9. Je zakázáno uvádět logotypy, které neodrážejí povahu webové stránky. Logotypy, které nesplňují výše uvedené kritérium, mohou být Poskytovatelem služeb bez varování odstraněny a potřeba upozornit Majitele na tuto skutečnost.
 10. Poskytovatel služby má právo odmítnout zveřejnění informací o zařízení a zveřejněné informace by měly být odstraněny, pokud se zjistí, že jsou nepřesné.

§7. Podmínky pro uzavírání a ukončování smluv o poskytování služeb. Registrace a přihlášení.

 1. K uzavření smlouvy o poskytování služeb dochází prostřednictvím (i) registrace na webu, nebo (ii) registrace na webových stránkách pomocí Facebook, nebo (iii) rezervace předem pomocí Kalendáře Návštěv, nebo (iv) zadáním otázky ověřenému Odborníkovi.
 2. Uzavření smlouvy o poskytování služeb je spojeno souhlasem se všemi jejími podmínkami této smlouvy aniž by bylo nutné předložit na toto dodatečné prohlášení. Uživatel se zavazuje dodržovat předpisy.
 3. Při uzavírání dohody o poskytování uživatelských služeb, Odborník nebo vlastník potvrzuje pravost předložených informací.
 4. Při uzavírání dohody o poskytování uživatelských služeb, Odborník nebo majitel přiznává, že jeho osobní údaje budou veřejně prezentovány na internetu.
 5. Smlouva o poskytování služeb se uzavírá na dobu neurčitou.
 6. Abyste se mohli zaregistrovat nebo jako profesionální Uživatel vyplňte formulář zveřejněný na internetových stránkách https://www.znamylekar.cz/registrace-lekarRegistrace je také možná v procesu rezervace termínu v Kalendáři Návštěv u Odborníka.
 7. Registrace a přihlášení se provádí pomocí funkce poskytované provozovatelem sítě.
 8. V případě odvolání souhlasu pro některé z podmínek Uživatel je povinen neprodleně odstranit svůj účet nebo upozornit Poskytovatele služeb o odvolání souhlasu.
 9. Uživatel je spotřebitelem ve smyslu příslušných ustanovení, má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne jejího uzavření, a to bez udání důvodu. Ukončení smlouvy s následným prohlášením o odstoupení od smlouvy. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být zaslány elektronicky kontakt@znamylekar.cz. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy je dostačující zaslání vyjádření před jejím uplynutím.
 10. Poskytovatel služeb umožňuje Odborníkům a Uživatelům přístup ke svým osobním údajům a umožní jejich opravu a doplnění.
 11. Vytvořit nový profil, nebo převzít stávající profesní profil vyžaduje vyplnění formuláře. Odborníkovi mohou být vyzváni k ověření svého oprávnění do praxe. Za tímto účelem bude nutné zaslání Poskytovateli služeb, ve stanovené lhůtě, číslo licence nebo doklad o získaní vzdělání (v případě získávání specialistů a profilu). Informace přenášené odborníkem slouží jen k potvrzení jeho práva do praxe. Neoznámení výše uvedené informace má za následek neschopnost vytvořit nebo převést Profil.
 12. Uživatel, který je vlastníkem, potvrzuje oprávnění spravovat profil zařízení. V takovém případě Poskytovatel služeb registruje Uživatele jako vlastníka.
 13. Pokud existují důvodné pochybnosti o pravosti údajů zadaných Uživatelem, Poskytovatel služeb může požádat o předložení příslušných dokumentů, které tyto údaje potvrdí.
 14. Je nepřijatelné, aby jeden uživatel měl více než jeden účet.
 15. Je zakázáno sdílet svůj účet s třetími stranami.
 16. Je zakázáno používat účty třetích stran.
 17. Uživatel může ukončit smlouvu o poskytování Služeb smazáním svého účtu.
 18. Odborník může ukončit smlouvu o poskytování Služeb smazáním svého Účtu s výjimkou, že výpovědní lhůta je 1 rok s účinkem na konci kalendářního roku.
 19. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo ukončit smlouvu o poskytování služeb odstraněním účtu, pokud akce Uživatele nebo Odborníka není v souladu se zákonem, Podmínkami nebo obrazem webové stránky. Výpověď má okamžitý účinek.

§8. Odpovědnost

 1. Uživatel a Odborník jsou zodpovědní za bezpečnost a důvěrnost svého hesla k profilu nebo účtu. Poskytovatel služeb nezodpovídá za neoprávněný přístup k profilu nebo účtu kvůli přístupu třetích stran k tomuto heslu. Máte-li podezření, že došlo k možnosti prozrazení hesla třetím osobám, Odborník a Uživatel souhlasí s tím, aby okamžitě změnili heslo nebo se kontaktovali pro tento účel s poskytovatelem služeb.
 2. Poskytovatel nenese odpovědnost za obsah a formu materiálů a informací přidaných v Servisu Uživatelem, Zařízení nebo Odborníka. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za nároky uživatelů, zařízení, Odborníků a třetím osobám, jejichž práva a oprávněné zájmy byly porušeny těmito materiály. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel služeb není povinen kontrolovat nebo ověřovat materiály nebo informace zveřejněné Uživateli.
 3. Uživatel, Zařízení nebo Odborník nesou plnou odpovědnost za porušení zákona nebo poškození vyplývající z jejich činnosti na pracovišti, zvláště pak podáním nepravdivých informací, zveřejňování profesního tajemství, jiné důvěrné informace nebo obchodní tajemství, porušení osobních práv nebo autorského práva a práv s ním souvisejících.
 4. Poskytovatel služeb výslovně vyhrazuje, že používání těchto stránek a služby jím poskytovanými jsou prováděny na vlastní riziko Uživatele nebo Odborníka. Veškeré informace a materiály umístěné na těchto stránkách, jakož i realizovány prostřednictvím služby webu nejsou garantovány pokud jde o jejich hodnoty, vhodnosti, úplnosti a užitečnost.
 5. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za vady fyzické a právní u služeb nabízených zdarma a za přiměřenou kvalitu zboží a služeb zdarma. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za důsledky neplnění nebo nesprávného plnění, které vznikly kýmkoliv prostřednictvím těchto stránek, závazky a schopnost těchto lidí k páchání.
 6. Odpovědnost poskytovatele za správnou kvalitu zboží a služeb placených jsou definovány specifickými pravidly, která tvoří základ placených výkonů.
 7. Poskytovatel služeb neposkytuje žádnou záruku správného fungování webových stránek zcela nebo zčásti.
 8. Pokud poskytovatel služeb obdrží úřední oznámení nebo získá spolehlivé informace o protiprávní povaze uložených údajů poskytnutých Uživateli nebo Odborníkem a zabrání tak přístupu k datovým službám, neodpovídá Uživateli nebo Odborníkovi za škody vzniklé zabráněním přístupu k datům.
 9. Ve vztahu k ostatním, než ke spotřebitelům, Poskytovatel služeb je plně zodpovědný za škodu způsobenou výhradně a úmyslně Poskytovatelem služeb. Odpovědnost Poskytovatele služeb za ztrátu zisků je vyloučena.

§9. Postup nahlašování výhrad a reklamační řízení

 1. Poskytovatel služeb vynaloží veškeré úsilí, aby zajistil řádné fungování webových stránek a poskytl pomoc při řešení problémů souvisejících s jeho fungováním.
 2. Rezervy týkající se spolehlivosti názorů obsažených na webových stránkách jsou hlášeny přímo na daném stanovisku pomocí tlačítka "Nahlásit zneužití". Poskytovatel servisu posoudí žádost do 14 pracovních dnů.
 3. Další výhrady, stejně jako připomínky, návrhy a chyby na webu mohou být hlášeny písemně na e-mailovou adresu: kontakt@znamylekar.cz.
 4. Odpovědi na hlášení budou poskytnuty na e-mailovou adresu Uživatele nebo Odborníka.
 5. Poruchy ve fungování webových stránek, problémy a připomínky související se službami poskytovanými na těchto webových stránkách může Uživatel, Zařízení nebo Odborník reklamovat do 21 dnů od data incidentu, a to na adrese kontakt@znamylekar.cz.
 6. Stížnost je posouzena do 21 dnů ode dne jejího podání. Pokud Poskytovatel služeb nedokáže termín splnit, oznámí toto před vypršením prodlení a určí další datum.
 7. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo ponechat stížnost neuznanou, pokud vyplývá z neznalosti těchto podmínek, jejich příloh nebo zákonných ustanovení. Stížnosti obsahující vulgární nebo urážlivý obsah vůči poskytovateli služeb nebudou brány v úvahu.

§10. Závěrečná ustanovení

 1. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo jednostranně změnit Podmínky v důležitých případech, zejména pokud dojde ke změnám funkce Servisu, profilu Poskytovatele služeb nebo změnám v zákoně.
 2. O těchto změnách bude Poskytovatele služeb informovat Uživatele prostřednictvím e-mailu na zadanou e-mail adresu nebo vnitřním komunikačním systémem na uživatelský účet, 14 dní před jejich vstupem v platnost.
 3. Uživatel a Odborník jsou zodpovědní za poskytování e-mailové adresy, do které nemají přístup, zejména nesprávné nebo patřící jinému subjektu a z toho vyplývající důsledky této skutečnosti a to že neobdrží oznámení uvedené v odstavci. 2.
 4. Rozhodným právem pro tyto předpisy a smlouvu o poskytování služeb je polské právo.
 5. Ve věcech, na něž se nevztahují Podmínky, se použijí ustanovení zákona o poskytování elektronických služeb, zákon o autorských právech a souvisejících právech a občanský zákoník.
 6. Pro spory mezi Uživateli, kteří nejsou spotřebiteli je posouzení soudem přiřazeným pro sídlo Poskytovatele služeb. Uživatel, který je spotřebitel má možnost využívat mimosoudní vyřizování sporů před Stálým Rozhodčím soudem pro spotřebitele u Mazowieckého zemského inspektora obchodní inspekce ve Varšavě. Informace o přístupu k výše uvedeným postupům a režimu řešení sporů lze nalézt na této internetové adrese: www.uokik.gov.pl a na adrese: https://konsument.gov.pl/. Uživatel, který je spotřebitelem má také možnost těžit z webových stránek na platformě EU pro online řešení sporů, k dispozici na adrese:http://ec.europa.eu/consumers/odr/.