Podmínky

Podmínky poskytování služeb elektronickou cestou na portálu ZnamyLekar.cz

§1 Všeobecná ustanovení

 1. Definice:
 1. Poskytovatel služeb – Společnost ZnanyLekarz Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě (02-366), ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. č. 7, 2. patro, zapsaná v obchodním rejstříku Státního soudního rejstříku (dále také jako „SSR“) vedeného Obvodním soudem pro hlavní město Varšava, 13. Hospodářské oddělení SSR, pod číslem KRS 0000347997, DIČ 7010224868, IČO 142276657, dále také jen „správce údajů”.
 2. Portál – portál vedený poskytovatelem služeb na adrese https://www.znamylekar.cz.
 3. Uživatel – fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům, která po vyjádření souhlasu s podmínkami a po ukončení registrace získává přístup k službám nabízeným poskytovatelem služeb.
 4. Lékař – uživatel (lékař, zubní lékař, psycholog, fyzioterapeut, porodní asistentka, porodní asistent, dietolog, terapeut, veterinář atd.) vykonávající lékařskou praxi nebo zabývající se alternativní medicínou.
 5. Zařízení – místo poskytování zdravotnických služeb nebo alternativní medicíny.
 6. Majitel – status přiznáván uživateli oprávněnému spravovat údaje o zařízení.
 7. Profil – soubor údajů a názorů tykajících se zařízení nebo lékaře umístěný na portálu.
 8. Účet – záznam v databázi portálu, který potvrzuje skutečnost, že daná osoba je uživatelem nebo lékařem, na základě čehož má po uvedení přihlašovacího jména a hesla přístup k určitým službám.
 9. Služba – služba poskytovaná elektronickou cestou, založená na zasílání a příjímání dat pomocí veřejných komunikačních a informačních systémů na základě individuálního požadavku příjemce služby, uživatele, bez současné přítomnosti stran.
 1. Poskytovatel poskytuje své služby na základě těchto podmínek.
 2. Podmínky jsou pro uživatele závazné, a to bez uzavření zvláštní smlouvy.

§2 Druhy a rozsah služeb

 1. Poskytovatel poskytuje následující služby:
 1. Umožňuje uživatelům zveřejňovat informace a názory o lékařích a zařízeních uspořádaných podle krajů, měst a kategorií.
 2. Zpřístupňuje vyhledávač lékařů a zařízení.
 3. Informuje o novinkách a názorech.
 4. Lékařům umožňuje uvádět a upravovat informace o sobě a reagovat na názory uživatelů.
 5. Umožňuje objednat se k lékařům a ve zdravotnických zařízeních, které takovouto možnost nabízejí.
 1. Informace a názory o lékařích a zařízeních se zveřejňují v podobě žebříčků. O umístění na žebříčku rozhodují obdržené názory.
 2. Přístup k většině služeb portálu je zdarma, především registrace a zveřejňování základních informací o lékařích a zařízeních nejsou zpoplatněna.
 3. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na zavedení poplatků za libovolné služby poskytované v rámci portálu a zároveň se zavazuje, že o těchto změnách bude informovat s příslušným předstihem.

§3 Podmínky poskytování služeb

 1. Technické požadavky k použití služeb jsou následující:
 1. Přístup k Internetu.
 2. E-mailová schránka.
 3. Jeden z následujících internetových prohlížečů: Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera aktualizován na nejnovější verzi.
 1. Každý se může seznámit s informacemi a názory o lékařích a zařízeních a využívat vyhledávač.
 2. Přihlášený uživatel má navíc možnost:
 1. přidávat názory o lékařích a zařízeních;
 2. přidávat a upravovat informace o lékařích a zařízeních;
 3. spustit službu upozornění na nové zprávy a názory;
 4. hlásit zneužití.
 1. Uživatel se může přihlásit k portálu, jakmile provede registraci. Přihlašuje se pomocí přihlašovacího jména (adresy elektronické pošty) a uživatelského hesla určeného při registraci.
 2. Služba upozornění na nové informace a názory se spustí, pokud si uživatel přidá vybrané lékaře nebo zařízení k pozorovaným subjektům.
 3. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na dočasné přerušení poskytování služeb z důvodu modernizace nebo úprav portálu nebo z důvodu údržby komunikačního a informačního systému.
 4. Poskytovatel služeb nezodpovídá za přerušení poskytování služeb z důvodu nezávislých na jeho vůli.
 5. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost vůči lékaři nebo zdravotnickému zařízení, pokud se uživatel nedostaví na domluvenou návštěvu, ani vůči uživateli, pokud se návštěva nekonala z příčin, které byly na straně lékaře nebo zdravotnického zařízení. V případě, že se návštěva nemůže konat, jsou dotyčné strany povinny návštěvu na svém profilu odvolat a druhou stranu telefonicky informovat.

§4 Přidávání názorů a informací o lékařích a zařízeních

 1. Každý názor je podepsán jménem (nick), jenž si uživatel vybral při registraci.
 2. Názory a informace o lékařích se mohou vztahovat pouze na profesní činnost lékaře.
 3. Názory a informace o lékařích a zařízeních mohou být založeny pouze na osobních zkušenostech uživatele. Nemohou být založeny na zkušenostech třetích stran.
 4. Není možné, aby jeden uživatel přidával více názorů týkajících se stejné události (kontroly, vyšetření, zákroku apod.).
 5. Není možné přidávat reklamní obsah.
 6. Informace, názory a komentáře nesmí porušovat práva a principy společenského chování. Zakázáno je zejména používat vulgární, nemravné a urážlivé výrazy, používat přezdívky, odvolávat se na soukromou a rodinnou sféru, obviňovat ze spáchání přečinu, vyzývat k použití násilí nebo k rasové, náboženské, etnické nenávisti apod.
 7. Uživatel je povinen prohlásit, že informace nebo názory, které přidal na portál, jsou pravdivé.
 8. Poskytovatel služeb má právo odmítnout zveřejnit a také odstranit zveřejněné názory a informace, pokud jsou v rozporu s těmito podmínkami nebo právními předpisy a zákony.
 9. Poskytovatel služeb není zodpovědný za obsah informací, názorů a komentářů přidávaných uživateli nebo lékaři.

§5 Profily lékařů, ověřené profily

 1. K vytvoření profilu nového lékaře, je nutné uvést alespoň základní údaje lékaře.
 2. Mezi základní údaje lékaře patří: profesní titul, jméno a příjmení, kraj, město, ve kterém vykonává svou praxi, kategorie lékaře a také adresní a kontaktní údaje místa, na kterém přijímá pacienty.
 3. Každý lékař má pouze jeden profil. Není možné vytvářet společné profily pro několik lékařů. Profily, které se opakují, budou odstraněny.
 4. V položkách jméno a příjmení nelze uvádět jiné údaje než jméno a příjmení daného lékaře, zejména zde nelze uvádět název firmy, praxe a zdravotnického zařízení.
 5. Každý lékař může vytvořit nebo potvrdit svůj profil. Nejdříve se však musí zaregistrovat.
 6. Profil vytvořený nebo potvrzený lékařem je označen jako „ověřený profil”.
 7. Lékař, který má ověřený profil, získává dodatečná oprávnění, a to zejména možnost:
 1. upravovat vlastní údaje;
 2. přidat svou fotografii;
 3. odpovídat na názory přidané uživateli;
 4. prohlížet statistiky návštěvnosti.
 1. Lékař může přidat pouze svou fotografii, která umožňuje jeho identifikaci. Zároveň souhlasí s rozšiřováním a zveřejňováním své podobizny umístěné na portálu. Není možné přidávat fotografie jiných osob ani jakékoli grafické formy. Vzhledem k vlastnostem digitálního formátu, je povoleno fotografie upravit pod podmínkou, že se bude jednat o provedení celkové úpravy z důvodu kvality (např. sytost, kontrast). Nelze používat selektivní úpravu za účelem přidání nebo odstranění určitých součástí, spojovat několik fotografií nebo upravovat její originální uspořádání. Je zakázáno přidávat fotky pornografické povahy nebo takové, které nekorespondují s profesionálním charakterem portálu.
 2. V případě, že fotografie nesplňuje výše uvedené kritérium, může být odstraněna poskytovatelem služeb bez upozornění a bez oznámení této skutečnosti lékaři.
 3. Poskytovatel služeb má právo odmítnout zveřejnit nebo odstranit zveřejněné informace, pokud zjistí, že nejsou pravdivé.

§6 Profily zařízení, ověřené profily

 1. K základním údajům zařízení patří název zdravotnického zařízení, kategorie, kraj, město a adresní a kontaktní údaje.
 2. K vytvoření profilu nového zařízení je nutné uvést alespoň základní údaje.
 3. Každé zařízení má pouze jeden profil. Není možné vytvářet společné profily pro několik zařízení. Profily, které se opakují, budou odstraněny.
 4. Profil zařízení se může vztahovat pouze na jednu fyzickou lokalitu zařízení. Má-li zdravotnické zařízení několik fyzických lokalit, na každou se vztahuje zvláštní profil.
 5. Každý majitel zařízení může vytvořit nebo potvrdit profil svého zařízení. Nejdříve se však musí zaregistrovat.
 6. Profil vytvořený nebo potvrzený majitelem je označen jako „ověřený profil”.
 7. Majitel, který má ověřený profil zařízení, získává dodatečná oprávnění, a to zejména možnost:
 1. upravovat údaje zařízení;
 2. přidat logo zařízení;
 3. odpovídat na názory přidané uživateli;
 4. prohlížet statistiky návštěvnosti.
 1. Majitel může přidávat pouze logo zařízení, které spravuje. Zároveň souhlasí s rozšiřováním a zveřejňováním loga, které přidal na portálu. Je zakázáno přidávat fotografie, které nekorespondují s charakterem portálu.
 2. V případě, že logo nesplňuje výše uvedené kritérium, může být odstraněno poskytovatelem služeb bez upozornění a bez oznámení této skutečnosti správci.
 3. Poskytovatel služeb má právo odmítnout zveřejnit nebo odstranit zveřejněné informace, pokud zjistí, že nejsou pravdivé.

§7 Podmínky uzavírání a ukončení smluv o poskytování služeb

 1. Smlouva se uzavírá po registraci na portálu a aktivaci účtu.
 2. Registrací účtu uživatel souhlasí se všemi ustanoveními těchto podmínek a zavazuje se je dodržovat.
 3. V případě, že uživatel odvolá souhlas s kterýmkoli ustanovením podmínek, je povinen okamžitě odstranit svůj účet nebo oznámit poskytovateli služeb odvolání souhlasu.
 1. Aby mohl být uživatel nebo lékař zaregistrován, musí vyplnit formulář umístěný na webové stránce https://www.znamylekar.cz/registrace.
 2. Poskytovatel zajišťuje uživatelům a lékařům přístup k jejich vlastním údajům a umožňuje jejich opravu a doplnění. Poskytovatel služeb nezpřístupňuje údaje třetím stranám bez souhlasu uživatele nebo lékaře. Pouze v případě, že o to požádá oprávněný orgán.
 3. Při registraci lékaře je, kromě údajů požadovaných od uživatele, nutné uvést číslo licence pro výkon povolání a rodné číslo. Osoby, které vykonávají profesi bez licence pro výkon povolání, musí zaslat naskenovaný diplom potvrzující odbornou kvalifikaci a naskenovaný občanský průkaz. Obdržená čísla a naskenované dokumenty slouží výhradně k potvrzení oprávnění lékaře.
 4. Majitelem může být každý uživatel nebo lékař, který dodatečně potvrdí svá oprávnění ke spravování profilu zařízení.
 5. V případě opodstatněných pochybností ohledně pravdivosti uživatelem uvedených údajů, může poskytovatel služeb požádat o předložení příslušných dokumentů potvrzujících tyto údaje.
 6. Zpracovávání osobních údajů uživatele a lékaře uvedených v registračním formuláři a údajů uvedených ve vytvořeném profilu se provádí se souhlasem vyjádřeným při registraci na portálu. Poskytovatel služeb zpracovává údaje uživatele v souladu se zásadami ochrany soukromí, uvedenými v příloze č. 1 a podle zákona ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (konsolidovaný text: Sb. 2002 č. 101, položka 926 ve znění pozdějších změn) a zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou (Sb. č. 144, položka 1204 ve znění pozdějších změn).
 7. Pokud se uživatel, lékař nebo majitel zaregistruje na portálu a aktivuje svůj účet, pak zároveň:
 1. potvrzuje a prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem podmínek a souhlasí s ním.
 2. souhlasí se zpracováváním osobních údajů podle ustanovení těchto podmínek a v případě lékaře s jejich zveřejněním na profilu.
 3. potvrzuje správnost údajů uvedených v registračním formuláři.
 4. souhlasí se zasíláním systémových hlášení o přerušení provozu portálu z technických důvodů, změnách podmínek, nových funkcích a se zasíláním obchodních informací na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři.
 1. Není dovoleno mít více než jeden účet.
 2. Je zakázáno zpřístupňování účtu jiným subjektům.
 3. Je zakázáno používání účtů, které patří jiným osobám.
 4. Na uvedenou e-mailovou adresu bude uživateli nebo lékaři doručena zpráva, ve které se nachází odkaz. Otevřením tohoto odkazu se aktivuje účet a uživatel se může přihlásit.
 5. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
 6. Uživatel, lékař nebo majitel může smlouvu ukončit odstraněním svého účtu. Pokud lékař nebo majitel odstraní svůj účet, neznamená to, že dojde k odstranění jejich profilu.
 7. Každá ze stran může vypovědět smlouvu o poskytování služeb elektronickou cestou bez uvedení důvodů s okamžitou platností.
 8. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na ukončení smlouvy odstraněním účtu v případě, že je jednání uživatele nebo lékaře v rozporu se zákonem, podmínkami nebo poškozuje dobré jméno portálu.
 9. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na libovolné úpravy služeb, nástrojů a způsobu fungování portálu, včetně odstranění všech dat shromážděných v databázi, právo na pozastavení činnosti, právo na převod práv k portálu a vykonávání veškerých právoplatných činností spojených s portálem. Uživatel nemá žádný nárok vůči poskytovateli služeb z titulu uvedených činností.

§8 Zodpovědnost

 1. Poskytovatel není zodpovědný za obsah a formu materiálů a informací zveřejněných na portálu uživatelem nebo lékařem.
 2. Uživatel nebo lékař přebírá úplnou zodpovědnost za porušení zákona nebo za škodu vzniklou následkem jeho jednání na portálu, zejména následkem uvedení nepravdivých údajů, zveřejnění služebního tajemství nebo jiných důvěrných informací, porušením osobních práv nebo autorského práva a práv příbuzných.
 3. Poskytovatel služeb výslovně prohlašuje, že používání portálu a služeb, které jsou na portálu poskytovány, je prováděno na vlastní nebezpečí uživatele nebo lékaře. Na veškeré zveřejněné informace a materiály a také produkty a služby dodávané prostřednictvím Portálu se nevztahuje záruka ohledně její hodnoty, užitečnosti, úplnosti nebo použitelnosti.
 4. Poskytovatel služeb nezodpovídá za fyzické a právní vady nabízených bezplatných produktů a za řádnou kvalitu bezplatného zboží a služeb. Nezodpovídá ani za následky nesplnění nebo nedostatečného splnění závazků, které kdokoli přijal prostřednictvím portálu a za schopnost těchto osob přijímat závazky.
 5. Zodpovědnost poskytovatele služeb za řádnou kvalitu placeného zboží a služeb upravují zvláštní předpisy, které jsou základem k poskytování placených plnění.
 6. Poskytovatel služeb neposkytuje žádnou záruku na správné fungování portálu v celku nebo v části.
 7. V případě, že bude poskytovateli služeb doručeno úřední oznámení o protiprávní povaze uchovávaných dat přidaných uživatelem nebo lékařem a o znemožnění přístupu k těmto údajům, poskytovatel služeb nezodpovídá vůči tomuto uživateli nebo lékaři za škodu vzniklou následkem znemožnění přístupu k těmto údajům.

§9 Postup při nahlášení výhrad a reklamační řízení

 1. Poskytovatel vynaloží veškeré úsilí k zajištění správného fungování portálu a poskytne pomoc při řešení problémů spojených s jeho fungováním.
 2. Výhrady týkající se správnosti názorů umístěných na portálu se nahlásí přímo u daného názoru pomocí tlačítka „Nahlásit zneužití“.
 3. Ostatní připomínky, poznámky, návrhy a chyby se nahlásí pomocí tlačítka „Oznámit zde”, které se nachází v dolní části každé stránky.
 4. Odpovědi na hlášení budeme ihned zasílat na e-mailovou adresu uživatele nebo lékaře.
 5. Uživatel nebo lékař může podávat reklamace na poruchy fungování portálu, problémy a připomínky tykající se služeb poskytovaných v rámci portálu ve lhůtě 14 dní, a to oznámením události na adresu: kontakt@znamylekar.cz
 6. Reklamace bude vyřízena do 14 dní ode dne jejího podání. V případě, že nebude možné dodržení této lhůty, poskytovatel služeb oznámí před jejím ukončením důvody prodlení a stanoví další lhůtu.
 7. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na nevyřízení reklamace, pokud bude reklamace vyplývat z neznalosti těchto podmínek, jejich příloh nebo právních předpisů.
 8. Po vyčerpání prostředků reklamačního řízení má reklamující osoba nárok na vymáhání svých práv soudní cestou.

§10 Závěrečná ustanovení

 1. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo jednostranně změnit tyto podmínky po předchozím oznámení této změny uživatelům nebo lékařům na e-mailové adresy uvedené při registraci.
 2. Uživatel a lékař zodpovídají za neuvedení e-mailové adresy, ke které nemají přístup, zejména adresy, která není správná nebo která patří jinému subjektu, a za následky vyplývající z této skutečnosti v podobě nedoručení oznámení podle odst. 1.
 3. Příslušné právo, které upravuje vztahy mezi stranami je polské právo.
 4. Ve věcech neupravených těmito podmínkami se strany řídí ustanoveními zákona o poskytování služeb elektronickou cestou a občanského zákoníku.
 5. Soudem příslušným k řešení sporů vyplývajících z poskytování služeb je soud místně příslušný dle sídla poskytovatele služeb.
 6. Tyto podmínky ruší předchozí podmínky a nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na portálu.