Osobní údaje uživatelů

Kdo je správcem mých osobních údajů?

Správcem osobních údajů je ZnanyLekarz sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě, ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Varšava, zapsána do obchodního rejstříku Okresním soudem pro hlavní město Varšava XII Obchodního oddělení národního soudního rejstříku č. 0000347997, DIČ 7010224868.

Správce zabezpečení informací (Inspektor ochrany dat)

ZnamyLekar jmenoval Správce zabezpečení informací. Můžete ho kontaktovat:

 1. e-mailem: iou@znamylekar.cz
 2. nebo písemně na adresu ZnanyLekarz Sp. z o.o. ulice Kolejowa 5/7, 01-217 Varšava.

Na jakém právním základě a za jakým účelem ZnamyLekar zpracovává mé údaje?

ZnamyLekar zpracovává osobní údaje uživatelů na základě a v souvislosti s uzavřenou smlouvou o poskytování elektronických služeb.

Navíc, ZnamyLekar zpracovává osobní údaje uživatele na základě oprávněných zájmů - čl. 6 par. 1 písmeno f GDPR. To se týká zejména zpracování osobních údajů za účelem informování uživatele o schůzce, nadcházejícím termínu návštěvy nebo zrušení návštěvy. Na tomto právním základě zpracovává ZnanyLerkarz osobní údaje v souvislosti s žádostmi o posouzení spokojenosti dohodnuté a dokončené návštěvy.

V oblasti osobních údajů o zdravotním stavu (tzv. Speciální kategorie osobních údajů), ZnamyLekar zpracovává tato osobní data na základě výslovného souhlasu uživatele.

 1. Účelem zpracování osobních údajů je:
 2. poskytování služeb uživateli popsaných v Pravidlech, plnění smlouvy o službách elektronickou cestou,
 3. umožnit uživateli rezervovat schůzku s vybraným profesionálem a poskytnout uživateli informace o takové návštěvě, zejména zasláním SMS a e-mailu týkající se schůzky, oznámení SMS a e-mailu o blížící se návštěvě, oznámení SMS a e-mailu e- mail o zrušení návštěvy, zaslání informací se žádostí o zhodnocení spokojenosti návštěvy.
 4. kladení otázek odborníkům a
 5. přidání názorů na profesionály (odborníky).

Poskytování osobních údajů je podmínkou uzavření smlouvy o poskytování elektronických služeb. Neposkytnutí osobních údajů zabrání ZnanyLerkarz poskytovat služby.

Souhlas uživatele se zpracováním osobních údajů v oblasti zdravotních údajů je nutný k rezervaci termínu návštěvy u vybraného odborníka. Nedostatek souhlasu znemožní vyhrazení termínu u vybraného odborníka.

Souhlas uživatele se zpracováváním osobních údajů v oblasti zdravotních údajů je nezbytný k tomu, aby uživatel mohl klást otázky odborníkovi (profesionálovi). Nedostatek souhlasu toto znemožní.

Souhlas uživatele se zpracováním osobních údajů v oblasti zdravotních údajů je nezbytný k doplnění názoru (hodnocení) o odborníkovi (profesionálovi). Nedostatek souhlasu znemožní přidání recenzí o odborníkovi.

Jaký rozsah osobních údajů může sbírat ZnamyLekar při domlouvání návštěvy?

Při domlouvání návštěvy s vybraným odborníkem ZnamyLekar může sbírat následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • e-mailovou adresu,
 • telefonní číslo,
 • datum a typ návštěvy.

Pokud individuální odborníci (profesionálové) nebo instituce vyžadují pro rezervaci návštěvy další osobní údaje, ZnamyLekar shromáždí tato data od uživatele - například rodné číslo.

Může ZnamyLekar zveřejnit mé osobní údaje jiným subjektům (např. Společnosti, instituci)?

Je-li rezervován termín schůzky s vybraným Profesionálem, osobní údaje poskytnuté během rezervace budou poskytnuty danému Profesionálovi nebo Instituci (pobočce), kde Profesionál poskytuje své služby. Takto poskytnuté osobní údaje mohou být zobrazeny nejen daným Profesionálem, ale i zaměstnanci, kteří pracují v daném zařízení, jako jsou sestry, recepční, lékařská výpomoc.

  ZnamyLekar může zveřejnit vaše osobní údaje těmto kategoriím příjemců:
 • účetním a auditorským společnostem,
 • advokátním kancelářím,
 • společnostem poskytující služby v oblasti IT, včetně servisních serverů, které používá ZnamyLekar,
 • společnostem poskytujícím služby call centra, SMS a e-mail.

ZnamyLekar také dává třetím stranám anonymizované soubory cookie (cookies) a další anonymizované údaje o uživatelích webových stránek. Tato data neumožňují dešifrovat činnost konkrétního uživatele na webových stránkách a neumožňují jeho identifikaci, ale umožňují určovat geografické, statistické a demografické údaje uživatelů. Předání těchto údajů má za cíl zlepšit fungování webových stránek zavedením vhodných nástrojů pro zvýšení přitažlivosti webových stránek.

Předává ZnamyLekar osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor?

Vzhledem k uzavřeným dohodám s externími subjekty, zejména pokud jde o údržbu IT infrastruktury, ZnamyLekar může předávat osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor. Předávání osobních údajů se provádí na základě vhodných právních mechanismů, jako jsou standardní smluvní doložky, režim Privacy Shield nebo jiné podobné právní nástroje stanovené v GDPR.

Budou moje osobní údaje viditelné ostatním osobám, které používají internet?

Osobní údaje uživatele, jako je jméno a příjmení, otázka na odborníka a další názory na odborníka, mohou být viditelné pro jiné uživatele a uživatele internetu. Tyto osobní informace ZnamyLekar neanonymizuje a jsou uvedeny na profilech Profesionálů, ve kterých uživatel přidal hodnocení.

Mohu odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů o svém zdravotním stavu?

Ano. Každý uživatel může odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů o zdravotním stavu. Souhlas můžete kdykoli stáhnout. Souhlas se zpracováním osobních údajů o zdravotním stavu lze na svém Účtu v záložce "Osobní údaje" stáhnout. ZnamyLekar informuje, že odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování, které ZnamyLekar provedl na základě souhlasu před jeho stažením.

Má ZnamyLekar přístup k soukromým otázkám a zprávám?

Soukromé otázky a zprávy jsou umístěny na serverech a v databázi ZnanyLerkarz. Takže ZnanyLerkarz má přístup k soukromým otázkám a zprávám. Tento přístup je však omezen pouze na zaměstnance, kteří se zabývají správou serverů a databází a mají zvláštní oprávnění udělená společnosti ZnanyLerkarz. ZnanyLerkarz rovněž používá speciální nástroje, které jsou určeny k identifikaci a prevenci zneužívání a ohrožení souvisejících s používáním webové stránky. Tyto nástroje automaticky monitorují obsah zveřejněný na webových stránkách, včetně soukromých otázek a zpráv.

Zpracovává ZnamyLekar osobní údaje uživatelů (pacientů) pro marketingové účely?

Ne. Známý lékař nepoužívá osobní údaje uživatelů, kteří jsou pacienty pro marketingové účely.

Provádí ZnamyLekar profilování?

Na základě anonymizovaných údajů poskytovaných uživateli webových stránek (soubory cookie, údaje o použitém zařízení atd.), může ZnamyLekar provádět profilování, tj. přizpůsobit obsah webových stránek uživatelským preferencím. Právním základem této činnosti je oprávněný zájem ZnamyLekar (čl. 6 odst. 1 písm. F). Při analýze ochrany práv a svobod jsme uznali, že taková činnost nemá významný dopad na soukromí uživatelů. Tyto činnosti nám umožňují lépe poskytovat služby a přizpůsobovat webové stránky potřebám uživatelů. Tyto činnosti proto odrážejí očekávání uživatelů.

Jak dlouho bude ZnamyLekar uchovávat mé osobní údaje?

ZnamyLekar uchovává osobní údaje po celou dobu trvání smlouvy o poskytování elektronických služeb. Po skončení smlouvy budou osobní údaje uchovávány po dobu vypršení veškerých nároků, včetně daňových nebo občanských nároků.

Jaké jsou práva uživatelů ve vztahu k jejich osobním údajům?

 1. Právo vznést námitku - čl. 21 GDPR.
 2. Každý uživatel má právo kdykoli vznést námitky proti používání osobních údajů, včetně profilování, pokud ZnamyLekar zpracovává osobní údaje na základě oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. F) RODO) nebo v případě profilování nebo přímého marketingu.

  Odstoupení (odhlášení) od přijímání obchodních informací, vznášení námitek proti přijímání žádostí o dokončení průzkumů spokojenosti po dohodnuté návštěvě, bude znamenat námitku proti zpracování osobních údajů. Pokud je námitka v souladu se zákonem, v takovém případě ZnamyLekar již nebude zpracovávat osobní údaje za tímto účelem.

 3. Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům - čl. 15 GDPR.
 4. Každý uživatel má právo získat od ZnamyLekar potvrzení, že ZnamyLekar zpracovává jeho osobní údaje. Aby nedošlo k porušení práv třetích osob při předání potvrzení správné osobě, může ZnamyLekar požádat o další informace prokazující totožnost.

  Each and every user has the right to obtain confirmation from Doctoralia as to whether or not his or her personal information is being processed by Doctoralia. To provide such confirmation to the relevant individual without infringing the rights of others, Doctoralia may ask for additional information to verify your identity.

  Díky tomu může každý uživatel

  1. získat přístup ke svým osobním údajům;
  2. získávat informace o účelu zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, o příjemci nebo kategoriích příjemců těchto údajů, o plánované době uchovávání údajů nebo kritéria pro určení tohoto období, o právech vyplývající z GDPR a o právu podat stížnost na orgán dozoru, o zdrojích těchto údajů, o automatizovaném rozhodování, včetně profilování a o ochranných opatřeních uplatňovaných v souvislosti s předáváním těchto údajů mimo EHP. Navíc každý uživatel může získat kopii osobních údajů, které ZnamyLekar zpracovává.

 5. Právo na opravu - čl. 16 GDPR
 6. Každý uživatel má právo kdykoli opravit osobní údaje, které se ho týkají, pokud jsou osobní údaje zpracované ZnamyLekar nesprávné. Každý uživatel má právo doplnit neúplné osobní údaje, třeba skrze dodatečné prohlášení o těchto datech.

 7. Právo na výmaz - čl. 17 GDPR
 8. Každý uživatel má právo požadovat odstranění některých nebo všech jeho osobních údajů. Tato situace může nastat v tomto případě:

  1. odnětí souhlasu se zpracováním osobních údajů,
  2. osobní údaje se staly zbytečnými pro účely, pro které ZnamyLekar zpracovávál tyto osobní údaje,
  3. byla vznesena námitka podle článku 21 GDPR, a ZnamyLekar nemá jiný právní základ pro zpracování osobních údajů,
  4. osobní údaje byly zpracovány neoprávněně,
  5. osobní údaje musí být odstraněny, aby byla dodržena zákonná povinnost stanovená v právních předpisech Evropské unie nebo v polském právu.

  Navzdory uplatnění práva na výmaz může ZnanyLerkarz stále zpracovávat veškeré nebo část osobních údajů třeba kvůli právním závazkům týkajících se ZnanyLerkarz (např. daňové povinnosti) nebo o obhajobě nebo vyšetřování případných nároků.

 9. Právo na omezení zpracování - čl. 18 GDPR
 10. Každý uživatel v souladu s článkem 18 GDPR, má právo omezit zpracování osobních údajů, které se ho týkají. Toto právo znamená, že uživatel má právo požadovat, aby jeho osobní údaje nebyly zpracovány, dokud nebude tato žádost vyřízena. V takovém případě nebude mít uživatel přístup k funkcím ZnamyLekar.pl, ve kterých bude potřebné využití osobních údajů.

   Toto právo lze uplatnit v následujících situacích:
  1. když uživatel zpochybňuje správnost svých osobních údajů – pak ZnanyLerkarz omezí jejich používání na dobu potřebnou k ověření přesnosti osobních údajů, avšak nejvýše 14 dnů,
  2. pokud je zpracování údajů nezákonné, namísto smazání dat uživatel požádal o omezení jejich použití;
  3. pokud osobní údaje uživatele již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromažďovány nebo použity, ale jsou potřebné k prokázání, uplatnění nebo obhajobě nároků;
  4. v případě, že uživatel nesouhlasí s používáním osobních údajů - omezení se uskuteční po dobu nezbytnou k posouzení, zda ochrana zájmů, práv a svobod uživatelů převažuje nad zájmy ZnanyLerkarz zpracováním osobních údajů uživatele.

 11. Právo na přenositelnost údajů - čl. 20 GDPR
 12. Každý uživatel v souladu s čl. 20 GDPR, má právo přenášet osobní údaje, které se ho týkají. Právo na přenos údajů znamená, že uživatel má právo přijímat v strukturovaném formátu osobní údaje, které poskytl ZnamyLekar. Tyto údaje lze odeslat jakémukoliv subjektu. Je také možné požádat, aby ZnamyLekar odeslal tato osobní data jinému správci uvedenému Uživatelem, pokud je to technicky možné.

Mám právo podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů?

Ano, každý má právo podat stížnost dozornému orgánu, kterým je Urad pro ochranu osobnich udaju, Pplk. Sochora 27, 170 00 Prague 7.

Kde získal ZnamyLekar mé osobní údaje?

Zdroj, ze kterého byly získány vaše osobní údaje, může být v konkrétním případě:
 1. veřejně přístupné zdroje, zejména centrální rejstřík a informace o podnikatelské činnosti (CEIDG), rejstřík lékařů vedených Nejvyšší lékařskou komorou, rejstřík subjektů vykonávajících léčivé činnosti,
 2. uživatelé webových stránek ZnamyLekar.pl, kteří na tyto webové stránky vložili vaše osobní údaje.

Přesný zdroj, ze kterého byly získány osobní údaje, naleznete na adrese: iou@znamylekar.cz